Ägarledningsprövning

När ett företag som är ett inlåningsföretag eller ett finansiellt institut får kännedom om att den krets som ingår i ledningen för ett företag med kvalificerat innehav (ägarföretag) i ett inlåningsföretag eller ett finansiellt institut har förändrats ska detta snarast anmälas till FI.

Företaget ska också, i förekommande fall, registrera förändringarna hos Bolagsverket.

Med ledning avses:

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Anmälan ska innehålla:

  • namn på inlåningsföretaget/finansiella institutet där företaget har kvalificerat innehav
  • ägarföretagets namn
  • information om hur ledningens sammansättning förändrats (nya, avgående, byte)
  • namn, personnummer och befattning/uppdrag på dem som ska ledningsprövas
  • FI gör en lämplighetsprövning av personerna sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polisen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI lämnar besked inom 60 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan