FI undersöker Alecta

Undersökningen avser Alectas riskhantering med fokus på mätning av investeringsrisker. Syftet med undersökningen är att granska om Alecta har efterlevt externa och interna regler med utgångspunkt i investeringarna i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank.

Startdatum: 2023-05-04

Företaget som undersöks

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår att utreda och bedöma om tjänstepensionsföretagen följer regler som gäller investeringar och hantering av de risker som investeringar ger upphov till. Dessa regler är centrala i skyddet för försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade.