FI undersöker Dina Försäkring

Undersökningen kommer att fokusera på frågor om de centrala funktionernas organisation och arbete. Med centrala funktioner avses funktionen för riskhantering, funktionen för regelefterlevnad, funktionen för internrevision och aktuariefunktionen.

Startdatum: 2023-03-07

Företaget som undersöks

Dina Försäkring AB

Varför gör vi denna undersökning?

I vår tillsyn ingår att utreda och bedöma om försäkringsföretagen följer gällande krav för företagsstyrning. De centrala funktionerna ingår i företagsstyrningssystemet och har centrala roller i att uppråtthålla effektiva riskhanterings- och internkontrollsystem, i att utvärdera företagsstyrningssystemet samt i att stödja styrelse och ledning med oberoende information om risk- och regelefterlevnadssituationen i verksamheten.