EU-riktlinjer om bolån

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet och riktlinjer om försenad betalning och utmätning kopplade till bolån.

Den 19 augusti 2015 publicerade Eba riktlinjer EBA/GL/2015/11 och -/12 baserade på EU:s direktiv 2014/14/EU – det så kallade bolånedirektivet. Riktlinjerna ger närmare anvisningar om de krav som ställs i direktivets artikel 18, 20.1 och 28 i samband med bedömningen av konsumenters kreditvärdighet och om försenad betalning och utmätning.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att myndigheten ännu inte har pekats ut som ansvarig tillsynsmyndighet genom nationell lagstiftning, men att FI avser att följa riktlinjerna om/när FI blir det.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan