EU:s tillsynsmyndigheter ser fördelar med storskalig dataanalys (big data)

Användning av storskalig dataanalys (big data) inom finanssektorn kan innebära risker för konsumenter – men fördelarna med utvecklingen överväger. Den slutsatsen dras i en färsk rapport från den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn.

I rapporten framhålls också att dagens regelverk för närvarande är tillräckligt för att skydda konsumenter från många av de risker som dataanvändningen kan innebära. Myndigheterna skriver också att de kommer att fortsätta följa utvecklingen och uppmuntra företag inom finanssektorn att utveckla god praxis på området.

Den gemensamma kommittén har till syfte att stärka samarbetet mellan Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).