Uppdaterat uttalande om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat ett uppdaterat uttalande om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. I uttalandet upprepas rekommendationen till aktörer att sätta sig in i utkast till kommande regler. FI ställer sig bakom uttalandet i dess helhet.

Förlängd övergångsperiod

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma publicerade den 25 mars 2022 ett uppdaterat uttalande om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar under perioden fram till den 1 januari 2023. Det övergripande syftet med uttalandet är att samordna tillämpningen av förordningen och den nationella tillsynen över att den följs. Meningen är att lika villkor ska gälla för finansmarknadens aktörer.

Den gemensamma kommittén rekommenderar att myndigheter och finansmarknadsaktörer börjar anpassa sin verksamhet med hänsyn till de utkast till delegerade akter som publicerats av kommittén den 4 februari 2021 respektive den 22 oktober 2021. Syftet är att underlätta övergången till de regler som ska finnas färdiga till årsskiftet 2022/2023. Detta är i linje med vad som tidigare kommunicerats.

Bakgrunden till det uppdaterade uttalandet är att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar började tillämpas den 10 mars 2021. EU-kommissionen har befogenhet att komplettera förordningen med tekniska standarder för tillsyn. EU-kommissionen, som tidigare har meddelat att dessa kommer att läggas samman och antas i form av en samlad delegerad förordning, meddelade den 25 november 2021 att det datum när den delegerade förordningen ska börja tillämpas, försenas. Förväntad tidpunkt för när den ska börja tillämpas är den 1 januari 2023.

FI:s rekommendation och fortsatta arbete

FI ställer sig bakom den gemensamma kommitténs uttalande i dess helhet. FI betonar att myndigheten fortfarande rekommenderar att förberedelserna inför den 1 januari 2023 fortsatt görs med hänsyn till vad som står i utkasten till delegerade akter till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats från myndigheten.

FI:s arbete kommer att fokusera på att stödja och följa företagens implementeringsarbete med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar under övergångsperioden.

I övrigt hänvisar FI till uttalandet.

De europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté

Hållbarhetsrapportering är områdesövergripande för Bank, Marknad och Försäkring. Arbetet med lagstiftningen sker därför till viss del samordnat mellan Esma, EBA och Eiopa i den gemensamma kommitté som består av de tre myndigheternas representanter. Finansinspektionen är representerade i det arbetet både i de enskilda EU-myndigheterna och i den gemensamma kommittén.