FI ska stärka vägledningen i innovationsfrågorna – men utan en regulatorisk sandlåda

FI ska utvärdera hur myndighetens innovationscenter ytterligare kan bidra till att förenkla för företagen och stärka arbetet med vägledning i innovationsfrågorna. Däremot ser inte FI tillräckliga motiv för att inrätta en så kallad regulatorisk sandlåda.

2017 tog FI ställning till att inrätta ett innovationscenter. FI övervägde då även om det var aktuellt att inrätta en regulatorisk sandlåda. Slutsatsen blev att ett innovationscenter skulle möta marknadens behov av vägledning mest effektivt. En regulatorisk sandlåda skulle däremot kunna skapa flera olika typer av utmaningar, exempelvis särbehandling av enskilda företag, eventuella intressekonflikter och nationella begränsningar i nuvarande och potentiella mandat för FI.

– Vi har nu analyserat frågan igen eftersom det sedan 2017 har skett förändringar som sammantaget motiverat oss att se över vårt tidigare ställningstagande. Exempelvis har nu 40 procent av de finansiella tillsynsmyndigheterna inom EU infört sandlådefunktionen, säger Marie Jesperson, ansvarig för FI:s innovationscenter.

Regeringen har dessutom gett FI flera nya uppdrag som innebär att vi behöver förbättra vår förmåga att analyser innovationer inom finanssektorn och se över företagens behov av rättslig vägledning.

I översynen konstaterar FI att det fortfarande inte är motiverat med en nationell regulatorisk sandlåda av den modell som används hos de finansiella tillsynsmyndigheterna inom EU/EES. FI ska däremot utvärdera hur innovationscentret ytterligare kan bidra till att möta behoven av vägledning för att förenkla för företagen under tillsyn samt de som inleder en ansökningsprocess.

– Vi behöver till exempel, tillsammans med andra aktörer inom finanssektorn, kartlägga konkreta innovationsområden där behovet av mer vägledning till marknaden som helhet är som störst. På så sätt kan vårt arbete med att vägleda företagen bli mer träffsäkert och gynna hela marknaden snarare än enskilda aktörer, säger Marie Jesperson.

Så fungerar en regulatorisk sandlåda

En regulatorisk sandlåda syftar på en process hos tillsynsmyndigheten då företag kan testa innovativa finansiella produkter, tjänster eller affärsmodeller enligt en överenskommen testplan som övervakas av tillsynsmyndigheten. Sandlådor kan också innebära användning av tillsynsmyndigheternas olika befogenheter utifrån tillämpliga regelverk, men kan aldrig medge undantag i situationer då regelverken är tvingande enligt EU-rätten.