Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd

FI:s styrelse har i dag beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal och om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken samt ändring i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

Föreskrifterna ställer bland annat krav på den information som kreditinstitut och kreditförvärvare ska lämna till FI efter att de har överlåtit ett nödlidande kreditavtal. Därutöver ställer föreskrifterna krav på den information som en underrättelse om utkontraktering ska innehålla, och på innehållet i och formen för ansökan om tillstånd att vara kreditförvaltare.

Föreskrifterna och de allmänna råden kompletterar lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Föreskrifterna och de allmänna råden träder i kraft den 1 april 2024.

Nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken

FI:s föreskrifter (FFFS 2016:14) om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik (FinBAST-före-skrifterna) upphävs och ersätts av nya föreskrifter. De nya föreskrifterna innebär bland annat att tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta risk- och utvecklingskapitalbolag (investmentföretag). De innebär även att alla företag som omfattas av dem ska lämna något färre kvartalsuppgifter än de gör i dag. Enligt de nya föreskrifterna kan de koncerninterna finansinstituten och utlånings-företagen också rapportera uppgifterna något senare. Föreskrifterna träder i kraft den 1 april2024.

Ändring i föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kravet på att utse en centralt funktionsansvarig ersätts av en proportionalitetsbedömning för att underlätta för företagen. Det ska framgå av företagets rutiner och riktlinjer hur ansvaret för att fullgöra dess skyldigheter enligt penningtvättsregelverket är fördelat inom företaget. Företaget får också uppdra åt någon annan att utföra flera av den centralt funktionsansvariges uppgifter. Ändringarna träder i kraft den 26 mars 2024.