FI vill se mer standardiserad taxonomirapportering

Det är i dag svårt att jämföra den hållbarhetsdata som finansiella företag rapporterar enligt taxonomiförordningen eftersom informationen presenteras på ett varierande sätt. Det visar en analys från FI, som nu uppmanar företag att i större utsträckning följa EU-kommissionens vägledning för rapportering enligt taxonomiförordningen. På så vis vill FI att det ska bli lättare för investerare att kunna jämföra företag och göra hållbara investeringar.

Taxonomiförordningen är en EU-förordning som används för att klassificera vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Den beskriver bland annat hur banker och försäkringsbolag årligen ska rapportera data om hållbarhet enligt taxonomin. Syftet med förordningen är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Vi har i en fördjupad analys granskat hur ett urval av banker och försäkringsföretag i sina årsredovisningar för 2022 har rapporterat enligt förordningen. Syftet var i huvudsak att få en bild över hur de finansiella företagen tillämpar regelverket, som är relativt nytt och fortfarande håller på att utvecklas.

Analysen visar att företagen i stort följer kraven på rapportering. Däremot rapporterar företagen på olika sätt, vilket försvårar för marknadsaktörer att förstå informationen och jämföra företag med varandra. Analysen visar på goda exempel där företag i sin rapportering påtalar identifierade brister, pekar ut specifika datakällor och ingående förklarar vilka processer som finns på plats för att ta fram rapporteringen. Samtidigt visar analysen att vissa företags rapportering är kortfattad och mindre informativ.

För att informationen ska blir tydligare och mer jämförbar uppmanar vi finansiella företag att i större utsträckning tillämpa EU-kommissionens vägledning i form av frågor och svar vid sin rapportering.

– Att finansiella företags taxonomirapportering är jämförbar och lättbegriplig är viktigt för att aktörer på marknaden ska kunna göra kloka och hållbara investeringar. I ett större perspektiv handlar det om att vi ska kunna nå EU:s klimatmål, säger Tove Husell tillförordnad hållbarhetschef på FI.

Vi kommer att använda resultatet av den här fördjupade analysen i vårt fortsatta tillsynsarbete och i vår löpande dialog med företagen.


Presstjänst
(Ej sms)