Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som göder den organiserade brottsligheten. Det är samtidigt konsumenter som står för den övervägande delen av förlusterna och det drabbar främst de äldre. FI konstaterar i en ny rapport att mer behöver göras för att stoppa bedrägerierna och för att skydda konsumenterna på finansmarknaden. FI välkomnar också de viktiga åtgärder som Bankföreningen har aviserat liksom de förslag till nya regelverk som förhandlas inom EU.

FI har granskat hur banker och andra betaltjänstleverantörer arbetar för att motverka och förhindra att deras tjänster används i bedrägerier. Att bli utsatt för ett bedrägeri kan innebära stora ekonomiska förluster för den enskilde som blir bedragen, samtidigt som de ekonomiska vinsterna göder den kriminella ekonomin.

Stort och växande problem på finansmarknaden

I den rapport FI i dag presenterar konstateras att det under andra halvåret 2023 genomfördes fler än 135 000 bedrägliga transaktioner och att brottsvinsterna från dessa transaktioner under samma period uppgick till 1,1 miljarder kronor. Det är de hittills högst uppmätta nivåerna för bedrägerier under ett halvår och utgör ungefär en tredubbling av beloppet jämfört med andra halvåret 2020. 

– De här problemen har vuxit sig större över tid och det är alldeles uppenbart att mer behöver göras. Att bättre skydda konsumenterna på finansmarknaden och strypa pengaflöden till kriminella behöver stå högst på agendan för bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen. 

Konsumenter som manipuleras av bedragare att genomföra transaktioner är den form av bedrägeri som ökar mest. Detta kallas för social manipulation och står för två tredjedelar av de rapporterade bedrägerierna. Det är framför allt personer som är 60 år eller äldre som är utsatta. I den här typen av bedrägerier har konsumenter ofta inte rätt till ersättning enligt regelverket som det ser ut i dag. Därför får konsumenten också ofta stå för förlusterna själv. 

Flera förslag för att skydda konsumenterna 

För att stoppa bedrägerierna vill FI se skärpt lagstiftning som ställer högre krav på företagen att skydda konsumenterna. På detta område pågår i dag ett arbete i EU att ta fram nya regelverk. Det kan till exempel handla om en mer utvecklad och bättre övervakning av misstänkta transaktioner och att företagen ska stå för en större del av de förluster som uppstår även efter bedrägerier som genomförts genom social manipulation. Då ökar företagens incitament att öka säkerheten i sina produkter, men det är också viktigt att denna ersättning utformas på ett sådant sätt att betaltjänstanvändare inte börjar agera mer vårdslöst eller leder till nya typer av kriminell aktivitet.

– Det finns en gräns för hur skeptisk och väl insatt en konsument ska behöva vara. Det är mycket positivt att EU arbetar med att ta fram nya regler med skärpta krav på bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr.

Bankföreningen och deras medlemsföretag har presenterat ett antal viktiga åtgärder som ska öka säkerheten och skydda konsumenterna. FI bedömer att företagen också har data och verktyg som de skulle kunna använda och utveckla i större utsträckning i detta arbete. FI kommer att följa implementeringen och effekterna av åtgärdspaketet. Det handlar om att följa utvecklingen av systemen för övervakning av transaktioner och anpassningar av produktutbudet och ställa det i relation till den bedrägeristatistik som rapporteras. 

Fler initiativ på gång 

FI ser också ett stort behov av att banker och betaltjänsteleverantörer får ökade möjligheter till att dela information mellan varandra, och med Polisen och andra myndigheter för att förhindra att bedrägerier sker. Vidare delar FI synen att det behövs reglering för att motverka och försvåra manipulering av mobil- och telefonnummer, och tekniska möjligheter att verifiera om någon som ringer är den som den uppger sig vara. Post- och Telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag för att motverka tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier och FI kommer att diskutera dessa frågor närmare med PTS.