FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen

Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan konstatera att förbättringar har skett över de fyra år som rapporteringen har funnits, men att det fortfarande finns områden som kräver ökat fokus.

Den periodiska penningtvättsrapporteringen är ett viktigt verktyg i FI:s arbete med en effektiv och riskbaserad tillsyn. De företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att varje år rapportera uppgifter som rör deras arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Sammanlagt omfattas cirka 2 000 företag av rapporteringskravet.

FI har nu analyserat den data som företagen lämnat under de fyra år som rapporteringskravet funnits. Analysen har fokuserat på tre kärnområden i penningtvättsregelverket; allmän riskbedömning, kundkännedom samt övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner och aktiviteter.

Av analysen kan FI konstatera att de företag som rapporterar har förbättrat sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Trots detta finns områden där FI kan se att det finns fortsatt utrymme för förbättring och områden där FI ser behov av ett ökat fokus. Ett exempel på detta är åtgärder för kundkännedom, där FI kan se att ett antal företag inte har tillräckliga och aktuella kundkännedomsuppgifter för samtliga kunder, även om detta har förbättrats sedan 2017.