FI-tillsyn 28: Vinstutdelande sakförsäkringsbolag ger ofta lägre ersättning

Hur använder försäkringsbolagen de premier konsumenter betalar? Den saken har Finansinspektionen (FI) analyserat och kommit fram till att det är stora skillnader, både mellan olika typer av försäkringsbolag och olika slags försäkringar. Vi konstaterar bland annat att konsumenterna generellt sett får lägre ersättning för sin premie hos vinstutdelande försäkringsbolag än hos de ömsesidiga.

FI vill bidra till att stärka konsumenternas ställning på försäkringsmarknaden. Det gör vi bland annat genom att öka kunskapen så att fler kan fatta kloka val på goda grunder. Därför har vi under senaste året publicerat flera rapporter på ämnet. Som ett led i det arbetet har vi nu analyserat vad försäkringspremierna används till.

Alla försäkringar har en premie som förenklat kan beskrivas som försäkringens pris. Nu har vi hämtat in uppgifter från försäkringsbolagen och räknat ut hur stor andel av premien som används för att ersätta skador, finansiera verksamheten och hur mycket som blir kvar i vinst för olika slags försäkringar. Vi har analyserat försäkringar för boende, bil, djur och båt på i princip hela den svenska marknaden. Vi har även jämfört vinstutdelande och ömsesidiga försäkringsbolag. De vinstutdelande har externa ägare, de ömsesidiga ägs av kunderna.

Analysen visar att konsumenterna generellt sett får lägre ersättning för premien hos de vinstutdelande försäkringsbolagen än hos de ömsesidiga. De vinstutdelande försäkringsbolagen har samtidigt en högre vinst och en lägre omkostnadsprocent än de ömsesidiga försäkringsbolagen. Ett försäkringsbolag kan visserligen genom att öka sin effektivitet, minska sina omkostnader och därmed få en högre vinst. Vår granskning visar dock att de generella skillnaderna i effektivitet mellan ömsesidiga och vinstutdelande bolag inte motiverar skillnaderna i vinst.

– Vi ser att fler konsumenter borde jämföra olika försäkringar och bolag och vi anser att försäkringsbolagen ska hjälpa konsumenterna. De borde inte bara redovisa hur mycket premien höjs utan även hur stor förändringen av premien är i förhållande till föregående år, säger Åsa Larson, områdeschef på Försäkring.

Som konsument kan du inte själv ta fram de uppgifter som ligger till grund för nyckeltalen i vår analys. Du kan däremot begära in uppgifter från ditt försäkringsbolag om hur din egen försäkringspremie förändras. I samband med att försäkringar förnyas informerar försäkringsbolagen sina konsumenter om premien för den kommande avtalsperioden. Vi anser att bolagen samtidigt bör kunna vara transparenta mot sina konsumenter och informera om hur mycket priset för premien har ökat procentuellt från föregående år. På så vis blir det lättare för konsumenterna att jämföra olika försäkringar och försäkringsbolag.

FI kommer att fortsätta följa utvecklingen på området.

Pressekreterare
070-300 47 32