Danske Bank får föreläggande att göra rättelse

Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.

Finansinspektionen har i samband med en undersökning av bankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism identifierat brister i bankens allmänna riskbedömning. Denna innebär att banken behöver bedöma hur bankens produkter och tjänster kan användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker. Banken har presenterat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med dessa brister. Finansinspektionen anser dock att bankens åtgärdsplan inte hanterar bristerna tillräckligt skyndsamt.

Finansinspektionen förelägger därför Danske Bank att senast den 30 juni 2022 bedöma hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller i Sverige, och som banken ännu inte har riskbedömt fullt ut, kan utnyttjas för dels penningtvätt, dels finansiering av terrorism. Banken ska även göra en bedömning av hur stor risken för sådant utnyttjande är.

FI har även undersökt andra delar i Danske Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här har banken vidtagit åtgärder under undersökningens gång eller presenterat åtgärdsplaner som FI kan godta. FI ser därför ingen anledning att ge något föreläggande inom dessa områden.

Laddar sidan