Maiden Life får varning och sanktionsavgift

2021-06-23 | Sanktioner Försäkring

Maiden Life får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

Maiden Life Försäkrings AB (Maiden Life eller bolaget) har tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

FI:s utredning visar att Maiden Life inte har uppfyllt kravet på att ett försäkringsföretag har sitt huvudkontor i Sverige. Bolaget har inte heller uppfyllt krav som gäller för utlagd verksamhet, oberoende i centrala funktioner, intressekonflikter samt en sund och ansvarsfull styrning.

Bristerna har varit sådana att FI bedömer att det finns skäl att ingripa mot Maiden Life. Det är i flera fall fråga om allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid. Det finns därför anledning för FI att överväga att återkalla bolagets tillstånd. Maiden Life har dock vidtagit åtgärder för att rätta till alla brister samt har gjort förändringar i bolagets styrelse och ledning. FI har för närvarande inte skäl att utgå från något annat än att de överträdelser som har konstaterats i undersökningen inte kommer att upprepas. Det är därför tillräckligt att meddela bolaget en varning i förening med en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

Laddar sidan