Moneygram får föreläggande att göra rättelse

Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.

Moneygram International SPRL är ett utländskt betalningsinstitut som bedriver verksamhet i sverige genom ombud som genomför penningöverföringar. Finansinspektionen har i samband med en undersökning av företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism identifierat brister i dess allmänna riskbedömning.

Moneygram har inte bedömt vilka risker som är förknippade med dess kontanta transaktioner. Företagets riskbedömning saknar också en analys av vilka deras kunder är och en bedömning av de risker som är förknippade med dessa kunder. Vidare har inte företaget bedömt vilka risker som är förenade med dess användande av ombud som distributionskanal.

Moneygram har sagt att de ska åtgärda bristerna men har inte förklarat hur bristerna ska rättas eller vid vilken tidpunkt, utan har enbart vagt angett att vissa av de påtalade bristerna ska rättas under det fjärde kvartalet i år. Finansinspektionen kan under de förutsättningarna inte förutse att bristerna kommer att åtgärdas.

Finansinspektionen förelägger därför Moneygram att senast den 30 december 2022 ta om hand de brister som FI identifierat och uppdatera sin allmänna riskbedömning. MoneyGram ska också senast den 31 januari 2023 skriftligt redovisa att de genomfört de åtgärder som FI förelägger om och hur detta resulterat i att föreläggandet har följts.

FI har även undersökt andra delar i Moneygrams arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här har företaget vidtagit åtgärder under undersökningens gång eller presenterat åtgärdsplaner som FI kan godta. FI ser därför ingen anledning att ge något föreläggande inom dessa områden.

Laddar sidan