SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.

SIP Nordic är ett värdepappersbolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse. Finansinspektionen har undersökt om SIP Nordic har säkerställt att kundernas intressen har tagits tillvara när ett anknutet ombud har lämnat investeringsrådgivning för bolagets räkning.

FI:s undersökning visar att bolaget har gjort överträdelser i samband med rådgivning om investeringsprodukter förenade med betydligt högre risk än vad kunderna var beredda att ta. Kunderna har inte heller fått tillräcklig information om de kostnader och avgifter som är förknippade med investeringsprodukterna. Bolaget har också tagit emot tredjepartsersättningar trots att det inte varit tillåtet.

Vidare har bolaget brustit i hanteringen av intressekonflikt som har lett till att kunder har rekommenderats investeringsprodukter trots att de inte var lämpliga för dem. Bolaget har brustit i sin skyldighet att ta tillvara sina kunders intressen och riskerat allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Finansinspektionen konstaterar att det är fråga om allvarliga överträdelser.

Men bolaget har vidtagit kraftfulla och adekvata åtgärder för att komma till rätta med bristerna, och verksamheten ser ut att drivas med iakttagande av aktuella kundskyddsregler. De konstaterade bristerna gäller endast ett av bolagets anknutna ombud. Med hänsyn till det och att SIP Nordic inte tidigare har varit föremål för något ingripande bedömer FI att det är tillräckligt att ge bolaget en varning i förening med en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.

Laddar sidan