Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

Finansinspektionen har undersökt Svea Ekonomis kreditprövningar. Efter att undersökningen avslutades har Svea Ekonomi fusionerats in i Svea Bank. Svea Bank har därmed övertagit Svea Ekonomis förpliktelser.

Finansinspektionens undersökning omfattade beviljade krediter som konsumenter ansökt om under perioden juni-september 2019. Kreditbeloppen uppgick till mellan 80 000 och 400 000 kronor.

Undersökningen visar att Svea Ekonomi har brustit i sin kreditprövning. Bolaget har använt sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation och helt bortsett från vissa centrala utgifter, som konsumentens utgifter för boende och befintliga krediter. Finansinspektionen bedömer därmed att Svea Ekonomis kreditprövning inte har grundats på tillräckliga uppgifter om konsumenternas ekonomiska förhållanden och att bolaget i och med detta har brutit mot 12 § konsumentkreditlagen. Därmed har bolaget inte heller iakttagit god kreditgivningssed enligt 6 § samma lag.

De konstaterade överträdelserna har varit sådana att Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att ingripa mot Svea Bank, som har övertagit Svea Ekonomis förpliktelser. Överträdelserna är inte så allvarliga att det finns anledning att överväga att återkalla bankens tillstånd eller att meddela banken en varning. Finansinspektionen ger därför Svea Bank en anmärkning, som ska förenas med en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.