Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat med aktier i bolaget GPX Medical på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att AA ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att AA har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att AA ska betala 50 000 kronor.

Överklagande till hovrätten

Tingsrättens dom är överklagad till hovrätten

Hovrättens dom

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Laddar sidan