JM får en erinran och föreläggande att redovisa enligt reglerna

JM har brutit mot den internationella redovisningsstandarden IFRS 10 i sin koncernredovisning för 2017 genom att inte ta med − konsolidera − bostadsrättsföreningar under den så kallade produktionsfasen. FI ger JM en erinran och förelägger företaget att rätta i kommande finansiella rapporter. Rättelsen ska vara genomförd senast i bolagets halvårsrapport för 2020.

Den felaktiga redovisningen ger effekter på koncernens resultat och finansiella ställning, vilket kan påverka beslut som investerare, kreditgivare och andra användare fattar på basis av de finansiella rapporterna.

Det FI undersökt är hur JM AB har redovisat sin fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar och om den redovisningen följer det regelverk som gäller. Som börsnoterat företag är JM skyldigt att i sin koncernredovisning redovisa enligt de internationella redovisningsstandarder som antagits genom IAS-förordningen. Undersökningen gäller JM:s koncernredovisning för 2017.

FI har funnit att JM inte uppfyllde den internationella standarden IFRS 10 Koncernredovisning. JM har därför brutit mot IAS-förordningen vilket innebär att koncernredovisningen för 2017 inte har upprättats i enlighet med det regelverk som gäller för emittenten.

FI bedömer att avvikelserna i JM:s koncernredovisning har varit väsentliga. Det finns därför skäl att ingripa mot bolaget genom en erinran och ett föreläggande att rätta i kommande finansiella rapporter så att konsolidering av bostadsrättsföreningar sker i enlighet med IFRS 10.

Överklagande till förvaltningsrätten

JM har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten.

Laddar sidan