AI kan försvåra för kriminella att utnyttja finanssektorn

Det senaste året har vi sett en ökad användning av artificiell intelligens (AI) i samhället. I det är finanssektorn inget undantag. Med AI följer särskilda risker som aktörer i finanssektorn behöver hantera, men det kommer också med stor nytta, exempelvis när AI används för att motverka att kriminella aktörer utnyttjar det finansiella systemet. Det var ett av budskapen från FI:s Malin Alpen, områdeschef för Betalningar, på konferensen Banktech tidigare i dag.

I takt med att samhället har blivit alltmer digitaliserat har det på många sätt blivit enklare och smidigare att göra köp, betalningar och bankärenden. Men det har också lett till att nya sårbarheter uppkommit, inte minst nya risker för konsumenter men även för samhället. Det ställer nya krav på att finanssektorn hanterar de nya riskerna.

– Digitaliseringen har exempelvis inneburit nya möjligheter för kriminella att utnyttja det finansiella systemet för sina syften. Med AI och annan ny teknik kan branschen få bättre möjligheter att motverka att så sker, säger Malin Alpen.

Användningen av AI har vuxit starkt det senaste året, inte bara i samhället i stort utan också i finanssektorn. AI och annan ny teknik kommer med särskilda risker men kan också vara till stor nytta, exempelvis genom att motverka att kriminella aktörer utnyttjar det finansiella systemet. Redan i dag används AI i samband med transaktionsövervakning där målet är att identifiera olika bedrägerier och minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Vi ställer höga krav på att finanssektorn vet vilka risker som kan uppstå när AI börjar användas allt mer. De finansiella företagen behöver säkerställa att de har kompetens att förstå de riskerna, säger Malin Alpen.

Vidare menar FI att företagen behöver fånga upp riskerna på ett systematiskt och genomtänkt sätt, och noggrant riskbedöma från fall till fall.

Välkommen reglering av kryptotillgångar

Samtidigt är ny EU-reglering på gång som syftar till att minska riskerna med kryptotillgångar, den så kallade Mica-förordningen. Den kommer att stärka konsumentskyddet och öka transparensen kring produkternas miljöpåverkan. Med den nya regleringen kommer också nya krav att införas som minskar risken att kryptotillgångar används i kriminella sammanhang.

– Det är efterlängtat att vi får till en gemensam reglering på EU-nivå, men vi kan inte slappna av och tro att det löser alla de problem som finns kopplade till kryptotillgångar. Branschen behöver fortsätta ta hand om konsumenterna och motverka att kriminella kan använda sig av kryptotillgångar för sina syften, säger Malin Alpen.

Ökad digital motståndskraft för att minska sårbarheterna

Utöver ny lagstiftning för att reglera kryptotillgångar vill EU också stärka den digitala motståndskraften. Det sker med den nya förordningen Dora. Den tar bland annat sikte på att de finansiella företagen behöver förhindra och förebygga cyber- och it-attacker. Ett försämrat säkerhetsläge har särskilt satt strålkastarljuset på de här frågorna.

Den nya regleringen gör att fler finansiella företag omfattas av regelverket än i dag. Den innebär också att kraven blir mer specifika samtidigt som det som i dag är riktlinjer blir rättsligt bindande.

– Om drygt ett år ska denna förordning börja tillämpas. Då behöver finanssektorn vara redo och ha fullt stöd. Vårt budskap till branschen är att inte vänta med detta viktiga arbete, säger Malin Alpen.

Pressekreterare
070-300 47 32