Resultat

2015

FI svarar EU-kommissionen om effekter av kapitaltäckningsregler (CRR och CRD4)

Finansinspektionen har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till EU-kommissionen om införandet av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD 4) och konstaterar att ett stabilt banksystem är en förutsättning för en välfungerande kreditmarknad.

Delegerad akt för likviditetstäckningskrav respektive bruttosoliditetsgrad och tillsynsförordningen

Bestämmelser om likviditet och bruttosoliditetsgrad i tillsynsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012) finns främst i artiklarna 411–428 respektive 429-430. Artikel 412 tillsynsförordningen innehåller ett allmänt krav på likviditetstäckning.

2014

Förslag till nya regler om tillsynskrav, kapitalbuffertar och bolagsstyrning

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet och att direktiv (EU) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet) enligt regeringens förslag genomförs i Sverige per den 1 augusti 2014.

Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Historiska data gällande marknaden för bostadsfastigheter

Finansinspektionen publicerar information om historiska förluster från utlåning med säkerhet i form av bostadsfastigheter i enlighet med artikel 101 i EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR).

2012

Förslag till ändring av regler om kapitaltäckning och stora exponeringar

FI föreslår några mindre ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Ändringar i regler om kapitaltäckning och stora exponeringar

Ett kreditinstitut eller värdepappersbolag som använder en egen modell för att beräkna kapitalkrav för marknadsrisker ska göra detta genom att multiplicera den beräknade risken med en multiplikator. FI föreslår nu att regeln om hur multiplikatorn bestäms ändras.

2011

Förslag och remissmöte om ändrade föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar. FI kallar samtidigt till remissmöte måndag den 5 december 2011 om förslagen.

Ändringar i föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar samt om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Laddar sidan