Beslut om erkännande av makrotillsynsåtgärder i två EU-länder

2016-12-27 | ESRB Nyheter Stabilitet Bank

FI har fattat beslut som rör erkännande (reciprocitet) av makrotillsynsåtgärder i Estland och Belgien.

I Estland har den ansvariga makrotillsynsmyndigheten infört ett krav för alla kreditinstitut med verksamhet i Estland att hålla en systemriskbuffert på 1 procent av riskexponeringen i Estland. FI har beslutat att erkänna den estniska åtgärden, med vissa undantag. Detta innebär i nuläget inte någon höjning av det totala kapitalkravet för svenska kreditinstitut med exponeringar i Estland. De fyra svenska storbankerna omfattas redan i dag av ett systemriskbuffertkrav på 3 procentenheter – som också gäller estniska exponeringar – medan övriga svenska banker endast har obetydliga exponeringar.

I Belgien har den ansvariga makrotillsynsmyndigheten infört ett krav om ett riskviktstillägg på 5 procentenheter på belgiska bolåneexponeringar. Kravet ska tillämpas av kreditinstitut som använder interna riskklassificeringsmodeller (IRK-kreditinstitut). FI har beslutat att inte erkänna den belgiska åtgärden eftersom svenska IRK-kreditinstituts bolåneexponeringar i Belgien är obetydliga.

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) har rekommenderat ansvariga myndigheter i EU:s medlemsländer att erkänna båda ländernas makrotillsynsåtgärder, med vissa möjligheter till undantag (ESRB/2016/4). FI har notifierat ESRB, Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska bankmyndigheten (Eba) om besluten.