Hållbarhet på frammarsch – men en hel del återstår

FI publicerar i dag tre rapporter på temat hållbarhet. Rapporterna visar att arbetet med hållbarhet går framåt på olika fronter och att branschens egna initiativ – där sådana förekommer – fungerar. Men det finns en hel del arbete kvar att göra. Samtidigt publicerar FI en återrapportering till regeringen om hur FI arbetat med hållbarhetsfrågor under 2018.

Hållbarhetsinformation i fonder

Fondbranschen har utvecklat en standard som fondförvaltare ska använda för ge konsumenter information om hur en fond arbetar med hållbarhetsaspekter i fondförvaltningen. FI har följt upp hur branschens självreglering fungerat på området. Den sammanfattande bedömningen är att det finns goda förutsättningar till fortsatt självreglering. Branschen behöver dock vidareutveckla informationsstandarden och anpassa den bättre till konsumenters behov. FI avser att fortsätta följa och utvärdera branschens arbete och förväntar sig också att branschen själva löpande utvärderar resultatet av sitt arbete.

Hållbarhetsperspektiv vid kreditgivning till företag - en uppföljning

FI har följt upp bankernas interna regler för kreditgivning till företag för att se om det skett förändringar i hur bankerna beaktar hållbarhetsrelaterade risker sedan 2015. En tydlig förändring är att bankerna i högre utsträckning än tidigare beaktar dessa risker i kreditgivningen till företag. De interna styrdokumenten är mer omfattande och mer detaljerade på detta område. Samtidigt ser FI behov av fortsatta insatser för att öka transparens och jämförbarhet i hållbarhetsrelaterad information.

Integrering av hållbarhet i företagsstyrningen

FI har kartlagt hur 67 företag i sin publika hållbarhetsinformation beskriver att de integrerar hållbarhet i företagsstyrningen. Resultatet av kartläggningen indikerar att arbete med att integrera hållbarhet i företagsstyrningen pågår, men att det krävs fortsatt arbete hos många av företagen. FI konstaterar att det ofta är svårt att utläsa hur hållbarhetspolicyer integreras i verksamheten och om dessa policyer får genomslag. Företagens beskrivningar av hur hållbarhetsrelaterade risker identifieras och hanteras är ofta otydliga och resultatet av kartläggningen kan indikera att företagen kommit olika långt i arbetet med dessa risker.

FI:s arbete med hållbarhetsfrågor 2018

FI har genomfört ett antal tillsynsaktiviteter inom hållbarhetsområdet, samtidigt som verksamheten fått en delvis ny organisatorisk form och ytterligare resurser. Under året har FI:s arbete inriktats på att integrera hållbarhetsfrågorna i det löpande tillsynsarbetet, ett arbete som kommer att fortsätta och intensifieras. FI har också tagit en pådrivande roll i det allt intensivare internationella arbetet, som är en förutsättning för att komma vidare i ett antal viktiga frågor på området.