Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift

2021-01-27 | Sanktioner Emir Marknad

Nasdaq Clearing Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

Med anledning av att en av Nasdaq Clearings clearingmedlemmar förklarades vara på obestånd den 11 september 2018 har Finansinspektionen undersökt Nasdaq Clearings hantering av obeståndssituationen och hur företaget har levt upp till de organisatoriska krav, allmänna uppföranderegler och regler om försiktighetskrav som finns i förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

FI:s undersökningar visar att Nasdaq Clearing har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Nasdaq Clearing har också brutit mot investeringsförbudet i Emir genom att investera egna medel i derivatkontrakt under alltför lång tid efter obeståndshändelsen. Nasdaq Clearing har också tagit in för lite marginalsäkerheter.

Tillsammans med övriga brister som framgår av detta beslut har dessa överträdelser skapat oacceptabla risker i Nasdaq Clearings verksamhet, vilka skulle ha kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för det finansiella systemet.

Nasdaq Clearing har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med vissa av bristerna. FI konstaterar att det saknas skäl att utgå från annat än att överträdelserna inte kommer att upprepas och att det är tillräckligt att ge Nasdaq Clearing en varning i förening med en kännbar sanktionsavgift.

För att återspegla bristernas allvar har Finansinspektionen särskilt beaktat att företaget är systemviktigt och ingår i en stor koncern.

Överklagande till förvaltningsrätten

Nasdaq Clearing Aktiebolag har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Överklagande till kammarrätten

Nasdaq Clearing Aktiebolag har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrättens dom

Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och fastställer sanktionsavgiften till 250 miljoner kr.