My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten

Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.

My Change är en registrerad valutaväxlare enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA).

Finansinspektionen har undersökt om företaget har följt reglerna i lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Granskningen har omfattat företagets allmänna riskbedömning, dess riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom. Undersökningen har uppdagat allvarliga, upprepade och systematiska överträdelser inom samtliga dessa områden.

My Change har i praktiken inte vidtagit några meningsfulla åtgärder för att uppfylla penningtvättslagens krav eller för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget har inte enbart haft otillräckliga styrdokument i form av bristande rutiner och riktlinjer samt helt saknat en allmän riskbedömning, utan har inte heller bedömt sina kunders riskprofil eller vidtagit tillräckliga åtgärder för kundkännedom för någon av de kunder som utfört de transaktioner som Finansinspektionen har granskat.

Finansinspektionen bedömer att det finns en hög risk för att kriminella aktörer kan utnyttja My Change för att tvätta pengar eller finansiera terrorism. De omfattande och allvarliga bristerna gör att FI beslutat att förelägga My Change att omedelbart upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet.

Överklagande till förvaltningsrätten

My Change har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten.