Fysisk person frias i tingsrätten från misstänkt marknadsmissbruk

A har handlat med aktier i Vibrosense Dynamics AB på ett sätt som Finansinspektionen har bedömt kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. Finansinspektionen utfärdade ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen väckte därför talan vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten bedömde att Finansinspektionens talan om sanktionsavgift var preskriberad och avslog Finansinspektionens yrkande.

Överklagande till hovrätten

Finansinspektionen överklagade tingsrättens dom till hovrätten. 

Hovrättens beslut

Hovrätten upphävde den överklagade domen och visade målet åter till tingsrätten för förnyad handläggning.

Laddar sidan