FI har beslutat om nya och ändrade föreskrifter

Finansinspektionens styrelse beslutade den 20 juni om ett antal nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd.

De nu beslutade författningarna gäller fyra olika områden. 

Rapportering för finansiella konglomerat

Från den 5 juli ändras Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Ändringarna innebär att dessa företag inte längre ska rapportera uppgifter om betydande riskkoncentrationer och betydande interna transaktioner på blanketter i föreskrifterna utan i rapporteringsmallar som finns i en ny genomförandeförordning.

Justerat fondandelsvärde – swing pricing

Från 1 juli ändras Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, och föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Det innebär nya krav på fondförvaltare att ha vissa rutiner och lämna viss information när de använder ett så kallat justerat fondandelsvärde.

Ändringarna är en följd av lagändringar för att reglera det likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing och som syftar till att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en fond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden.

Ägar- och ledningsprövningar

Den 18 juli 2023 träder nya föreskrifter om prövning av ägare, ägarlednings- och ledningspersoner i finansiella företag i kraft.

Det här påverkar kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag), betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, konsumentkreditinstitut och bostadskreditinstitut. De nya föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning.

Samtidigt införs nya allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES. De ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS 2011:50) om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse.

Konsumentkrediter

Den 1 september träder Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2023:20) om krediter i konsumentförhållanden i kraft. De ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 2021:29) och innebär att samtliga tillståndspliktiga företag som lämnar krediter till konsumenter kommer att omfattas av råden, inklusive konsumentkreditinstitut.

Som en följd av detta ändras Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter. Det görs för att termer och uttryck ska ha samma betydelse som i bland annat de allmänna råden om konsumentkrediter.