FI avslutar penningtvättsundersökning

FI har kontrollerat hur utländska betalningsinstitut med ett stort antal ombud i Sverige efterlever penningtvättsregelverket. Undersökningen riktade sig mot företagens arbete mot penningtvätt och fördjupad granskning av ett antal ombud i utsatta områden.

Slutdatum: 2022-09-14

Företagen som undersökts

  • Moneygram International SPRL
  • Small World Financial Services Spain, S.A.
  • Western Union Payment Services Ireland Limited
  • Ria Payment Institution, EP, S.A.U  

Varför har vi gjort denna undersökning?

Både den nationella riskbedömningen av penningtvätt1 och den överstatliga riskbedömningen publicerad av Europeiska kommissionen2 pekar ut penningöverförare som hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I den nationella riskbedömningen från 2019 framgår att banker har minskat sin kontanthantering i Sverige och att kriminella aktörer har flyttat sin kontanthantering till andra tjänster såsom exempelvis penningöverförare, i syfte att kunna ta ut, sätta in eller växla kontanter.

Många ombud finns också i utsatta områden som innebär särskilda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningöverföring genom ombud i utsatta områden kan innebära en särskilt hög risk. Utifrån ett riskbaserat förhållningssätt och mot bakgrund av ovan nämnda skäl finns det anledning att granska företaget och ett urval av deras ombud i utsatta områden.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen av Moneygram International SPRL resulterade i en sanktion

Undersökningarna av Small World Financial Services Spain, S.A., Western Union Payment Services Ireland Limited och Ria Payment Institution, EP, S.A.U resulterade i att FI skrev av ärendena. 

Se länkarna nedan. 

1. Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019.

2. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedömningen av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet, COM(2019) 370 final.