Resultat

2023

Stopp för försäkringar mot böter och sanktionsavgifter

Det är inte tillåtet att tillhandahålla försäkringar mot böter eller sanktionsavgifter som myndigheter eller domstolar beslutar om för överträdelser av regler. Det är innebörden av ett rättsligt ställningstagande som FI beslutat om.

2022

Remissvar: Bättre konsekvensutredningar

2022-12-22 | Regler Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag. FI vill dock föreslå ett förtydligande av promemorians skrivningar om effektberäkningar.

FI har beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag. Föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

EU-myndigheter förtydligar om regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat ett uttalande som innehåller förtydliganden om de utkast till tekniska standarder som utfärdats under EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

2021

FI har beslutat om ändringar i två föreskrifter

FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

Förslag till ändringar i Finansinspektionens regler om årsredovisning

Finansinspektionen föreslår ändringar i tre årsredovisningsföreskrifter. Syftet är att anpassa föreskrifterna till en ny internationell redovisningsstandard för försäkringsavtal, IFRS 17, som kommer att ersätta den nuvarande standarden IFRS 4. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Marknadsmissbruk

2021-08-17 | Regler Försäkring

Här finns de svenska lagar och förordningar, författningar från FI och EU-förordningar som rör marknadsmissbruk.

EU:s sanktionsförordningar

2021-08-17 | Regler Försäkring

EU-rådet har utfärdat sanktioner som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister.

EU-förordningar

2021-08-17 | Regler Försäkring

Förordning

Svenska lagar och förordningar

2021-08-17 | Regler Försäkring

Här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna för tjänstepensionsföretag.