Ägarprövning

Innan ett kvalificerat innehav av aktier förvärvas måste tillstånd till förvärvet lämnas av FI.

FI prövar även ägarnas lämplighet vid en ansökan om tillstånd att börjar driva tillståndspliktig verksamhet. Detta gäller också när innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när företaget blir ett dotterföretag. Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen.

FI ska ge tillstånd till förvärv eller finansiell verksamhet om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas.

Ansökan ska innehålla

FI har tagit fram föreskrifter om ägarprövning. Av bilagorna till föreskrifterna framgår vilka uppgifter en förvärvare ska lämna till FI inför en ägarprövning.

Bilagorna är utformade som ansökningshandlingar.

Avgift

En avgift på 30 800 kronor per ägare som ska prövas (direkt eller indirekt) ska betalas till FI. 

När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva finansiell verksamhet ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggning

Handläggningen av ärendet påbörjas när en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. FI skickar en skriftlig bekräftelse inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit. I bekräftelsen anges när handläggningstiden löper ut.

FI fattar beslut i ärendet inom 60 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. Om FI behöver ytterligare uppgifter kan handläggningen förlängas, oftast med upp till 20 arbetsdagar till.

FI tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polisen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vid prövning av utländsk ägare kommunicerar FI även med tillsynsmyndigheten i ägarbolagets hemland.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-08-25