Gränsöverskridande verksamhet

En svensk kreditförmedlare med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (LVB) har rätt att förmedla bostadskrediter även i andra EES-länder.

Verksamheten kan drivas genom att företaget inrättar en filial eller på annat sätt driver gränsöverskridande verksamhet där. Företaget måste dock först anmäla detta till Finansinspektionen som i sin tur underrättar det land i vilket verksamheten ska drivas. Anmälan ska göras på de formulär som återfinns nedan under Läs mer.

En svensk kreditförmedlare av bostadskrediter som vill driva verksamhet enligt LVB i ett land utanför EES genom att inrätta filial där måste först ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

En svensk kreditgivare av bostadskrediter som vill driva verksamhet enligt LVB utomlands genom att inrätta filial där måste också först ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Ytterligare information om förutsättningarna för att driva gränsöverskridande verksamhet återfinns i 2 och 3 kap. LVB.

Anmälan/ansökan ska innehålla

Av 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter framgår vad en anmälan respektive en ansökan om tillstånd att driva gränsöverskridande verksamhet ska innehålla. För svenska kreditförmedlares gränsöverskridande verksamhet inom EES finns anmälningsformulär på svenska och engelska som ska användas, se nedan under Läs mer. Ett alternativ till engelska är ett officiellt språk i värdlandet (tillhandahålls ej av FI).

Ansökningar ska vara undertecknade av behörig firmatecknare.

Avgifter

Avgiften för behandling av en anmälan eller ansökan om tillstånd för gränsöverskridande verksamhet är 16 800 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 30 dagar från det att anmälan om gränsöverskridande verksamhet inom EES för en kreditförmedlare är fullständig och avgiften är betald.

FI fattar beslut inom 90 dagar från det att ansökan om tillstånd att driva gränsöverskridande verksamhet är fullständig och avgiften är betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-11-22