Godkännande av utkontraktering av kritiska operativa funktioner

En börs eller ett värdepappersinstitut som driver en handelsplats, och som har för avsikt att utkontraktera kritiska operativa funktioner för handelsplatsen, ska ansöka om förhandstillstånd för utkontrakteringen hos FI.

Kravet på förhandstillstånd framgår av artikel 6.5.b i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584.

Ansökan

Ansökan bör innehålla all relevant information om den planerade utkontrakteringen.

Avgift

En avgift på 98 000 kronor ska betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

Beslut fattas normalt inom 45 dagar från det att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2022-02-11