Ägarledningsprövning

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

Detta krav framgår av 24 kap. 6 § värdepappersmarknadslagen (2007:528).

FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare eller någon som har bott eller varit verksam i utlandet tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Om ett företag äger flera företag under FI:s tillsyn ska en prövning ske per företag under tillsyn, se Exempel på olika situationer för ägarledningsprövning.

Om det finns flera ägare till ett eller flera företag under tillsyn ska en prövning per ägare och företag under tillsyn ske, se Exempel på olika situationer för ägarledningsprövning

Ansökan ska innehålla

Vilka uppgifter som ska lämnas i samband med en ägarledningsprövning framgår av 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:17) om verksamhet på marknadsplatser. En ifylld och underskriven blankett ska lämnas in för varje person och företag, FFFS 2016:23 (ändring av FFFS 2007:17), bilaga 1c, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor per person och företag som prövas (dvs. per prövning) ska betalas till FI. Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift. Om bolaget där dessa personer sitter är ägare till två företag under Finansinspektionens tillsyn blir det två avgifter. Avgiftens storlek regleras i 5 a § 6 st. förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan