Anmälan av vissa förvärv

Om en börs eller clearingorganisation som har fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska förvärva egendom och motprestationen är minst 10 miljoner kronor samt motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen hos det förvärvande företaget ska det anmälas till FI före förvärvet.

Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas. Anmälan ska ske före förvärvet. Kravet på anmälan framgår av 2 a kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Anmälan bör innehålla:

  • uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen)
  • information om vem egendomen ska förvärvas från
  • uppgift om datum för transaktionen
  • uppgift om företagets kapitalbas före och efter förvärvet
  • information om hur företaget tänker finansiera förvärvet
  • om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver; bifoga även den senaste årsredovisningen
  • om det är ett koncerninternt förvärv – en skiss över koncernstrukturen.

Avgift

I samband med anmälan av vissa förvärv ska en avgift på 10 000 kronor betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 5f § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften har kommit in till FI. Företaget som ska förvärva egendom behöver inte invänta något godkännande från FI innan förvärvet kan fullbordas.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan