Tillstånd till större förvärv av egendom

Om en börs eller clearingorganisation ska förvärva egendom och motprestationen motsvarar mer än 25 procent av kapitalbasen behövs FI:s tillstånd före förvärvet.

Bestämmelsen om att ett tillstånd ska inhämtas före förvärvet finns i 13 kap. 13 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden när det gäller börser, respektive 20 kap. 6 § i samma lag när det gäller clearingorganisationer. Med förvärv av egendom avses alla typer av transaktioner där en mätbar motprestation betalas. Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas.

Anmälan bör innehålla :

  • uppgift om den typ av egendom som ska förvärvas samt om vederlaget för densamma (motprestationen)
  • information om vem egendomen ska förvärvas från
  • uppgift om datum för transaktionen
  • uppgift om företagets kapitalbas före och efter förvärvet
  • information om hur företaget tänker finansiera förvärvet
  • om det är aktier eller andelar som ska förvärvas – uppgift om det företag som förvärvet gäller och om vilken verksamhet företaget bedriver; bifoga även den senaste årsredovisningen
  • om det är ett koncerninternt förvärv – en skiss över koncernstrukturen.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 22 000 kronor betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3–4§§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom normalt 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan