Ägarprövning

För förvärv av aktier eller andelar i en börs enligt 12 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, LV, som skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav krävs tillstånd av FI.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen. Kravet på att ansöka om tillstånd gäller även när innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röste¬talet samt när företaget blir ett dotter¬företag (jfr 24 kap 1 § LV).

FI ska ge tillstånd till förvärv eller finansiell verksamhet om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas (jfr 24 kap. 3 § LV).

Tillstånd ska inhämtas före förvärvet.

Ansökan ska innehålla

Vilka uppgifter som ska lämnas i samband med en ägarprövning framgår av 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:17) om verksamhet på marknadsplatser. En ifylld och underskriven blankett ska lämnas in för varje direkt och indirekt förvärvare, FFFS 2016:23 (ändring av FFFS 2007:17), bilaga 1a för fysiska personer och FFFS 2016:23 (ändring av FFFS 2007:17), bilaga 1b för juridiska personer, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 28 000 kronor per ägare som prövas ska betalas till FI. . Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva finansiell verksamhet ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggning

FI fattar beslut inom 60 arbetsdagar under från det att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

En bekräftelse från FI kommer att skickas inom två dagar från dess att ansökan har kommit in. Av bekräftelsen kommer det att framgå slutdatum för handläggningen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vid prövning av utländsk medborgare eller någon som har bott eller varit verksam i utlandet tar FI kontakt med relevant utländsk tillsynsmyndighet.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan