Ledningsprövning

Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa personer sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av en utländsk medborgare eller någon som har bott eller varit verksam i utlandet tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Företaget ska underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas, utökas eller när sammansättningen ändras.

En ledningsprövning blir även aktuell när en styrelseledamot ska överta ordförandeskapet eller när en styrelsesuppleant ska träda in som styrelseledamot eller styrelseordförande.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Ansökan ska innehålla

Vilka uppgifter som ska lämnas i samband med en ledningsprövning framgår av 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Varje person som ska prövas ska lämna in en ifylld och underskriven blankett, FFFS 2007:17, bilaga 2, se länkar nedan.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 15 000 kronor betalas till FI.  Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om t.ex. fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift. Avgiftens storlek regleras i 5a § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan