Bostadskreditinstitut

För att lämna eller förmedla bostadskrediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (LVB).

Det gäller även företag som i dag har tillstånd att lämna eller förmedla krediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter förutsatt att verksamheten innefattar bostadskrediter. FI benämner företag som fått tillstånd enligt LVB som bostadskreditinstitut.

Tillstånd för att lämna eller förmedla bostadskrediter behövs inte för företag som har tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF).

Ansökan ska innehålla

Av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter framgår vad en ansökan om tillstånd ska innehålla. Ansökningsblanketter med checklista och länk till FFFS 2016:29 finns under "Läs mer" nedan.

Avgifter

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd (inklusive godkännande av bolagsordning/stadgar) är 378 000 kronor för kreditgivning och 217 000 kronor för förmedling. Se faktaruta betalningsrutin.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på för närvarande 100 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 120 dagar från det att ansökan är fullständig och avgiften är betald.

Övrig information

Bostadskreditinstitut som beviljats tillstånd ska skriftligen underrätta Finansinspektionen när verksamheten påbörjats.

Bostadskreditinstitut ska rapportera uppgifter till FI kvartalsvis.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2024-02-26