Nyheter & övrigt publicerat

2023

Överskuldsättning riskerar att bli en ny folksjukdom

När allt fler lånar pengar för att klara av vardagsutgifter får fler också problem med skulder. Det skriver FI:s generaldirektör Daniel Barr och konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i en gemensam debattartikel i Aftonbladet den 23 december 2023.

Förslag om förlängning av undantag på marginalsäkerheter för aktieoptioner

2023-12-22 | Eiopa Esma EBA

Förslag om förlängning av undantag för aktieoptioner i fråga om krav på marginalsäkerheter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)

Esma om europeiska långsiktiga investeringsfonder

2023-12-22 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig rapport med utkast på tekniska standarder för tillsyn (RTS) för europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltifs).

Varning för Swesolution

Finansinspektionen varnar för Swesolution som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Swesolution står inte under vår tillsyn.

Nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning publicerade

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) har nyligen publicerat den första delegerade förordningen som fastställer ESRS − EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter. Förordningen träder i kraft tre dagar efter publiceringen i EUT och ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare.

Förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Disussionsunderlag från Esma om digitalisering och konsumentskydd

2023-12-21 | Fintech Esma Nyheter

Den europeiska värdepappersmyndigheten Esma har publicerat ett diskussionsunderlag om digitalisering av finansiella tjänster för konsumenter.

Nya frågor och svar om förordningen om gräsrotsfinansiering

2023-12-21 | Fintech Esma Nyheter

Den europeiska värdepappersmyndigheten Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 (förordningen om gräsrotsfinansiering).

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

2023-12-21 | Remissvar

FI har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Varning för Swe-Csm

Finansinspektionen har fått kännedom om att personer som säger sig representera Swe-Csm erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Frysningar av tillgångar

2023-12-20 | Sanktioner

Finansinspektionen fattar interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som genomför beslut som har fattats i FN:s säkerhetsråd. Ett beslut av FI gäller fram till dess att ett beslut i samma fråga av EU trätt i kraft. Alla fysiska och juridiska personer i Sverige ska följa besluten, även de som inte står under vår tillsyn.

Om beslut om frysning av tillgångar

2023-12-20 | Sanktioner

Från och med den 1 januari 2024 ska Finansinspektionen fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser.

Företagen behöver stärka sitt säkerhetsskyddsarbete

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Flera finansiella företag arbetar i dag med säkerhetsskydd i sin verksamhet, men de behöver stärka arbetet ytterligare. Det visar en analys som Finansinspektionen har gjort.

FI har avslutat utredning av Klaria Pharma Holding

FI har undersökt om Klaria Pharma Holding AB har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation. Undersökningen resulterade i en sanktion.

Klaria Pharma Holding får sanktionsavgift för överträdelser av Mar

Klaria Pharma Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 375 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Politisk överenskommelse om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja

2023-12-18 | Hållbarhet Nyheter

Den 14 december meddelade rådet och parlamentet att en informell överenskommelse träffats kring innehållet i direktivet om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

2023-12-18 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Yttrande från Esma om standard för granskning av hållbarhetsrapporter

2023-12-18 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lämnat ett yttrande om förslaget på en internationell standard för granskning av företagens hållbarhetsrapporter. Förslaget är framtagen av standardiseringsorganet International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB.

Förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation.

FI överklagar domar om kreditprövningar

I november upphävde förvaltningsrätten i Stockholm två sanktionsbeslut som FI fattade i juni förra året. Vi överklagar nu förvaltningsrättens domar till kammarrätten i Stockholm. Vi anser att konsumentskyddet måste väga tyngre.

Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton

Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss utsträckning, vilket innebär stora problem för de som berörs. I stället för att helt neka kunden ett konto, borde bankerna pröva om andra åtgärder kan vidtas i syfte att inte i onödan begränsa privatpersoners tillgång till finansiella tjänster. Det visar en ny rapport från Finansinspektionen.

Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton

Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på SvD Debatt.

Remissvar: ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

2023-12-15 | Remissvar

FI tillstyrker förslaget om införande av ett sanktionsavgiftsregister.

Remissvar: förslag om internprissättning

2023-12-15 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar: förslag om system för mikro-, små och medelstora företag att tillämpa hemviststatens skatteregler

2023-12-15 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

EBA samråder om ändrade regler för offentliggörande och rapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat förslag till ändrade regler om offentliggörande enligt pelare 3 och krav för rapportering.

Sverige topp tio i finansiell förmåga

Svenska hushåll har rankats som nionde bäst bland 39 länder i en internationell jämförelse av finansiell förmåga. Samtidigt har många svenska konsumenter brister i grundläggande ekonomisk kunskap.

Eiopa bjuder in till öppet samråd om grönmålning

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) bjuder in till ett offentligt samråd om förslag till yttrande om hållbara påståenden och grönmålning.

Esma publicerar ett uttalande om ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn

2023-12-14 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett offentligt uttalande med en uppdatering om konsultationen om riktlinjer gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn.