Nyheter & övrigt publicerat

2022

Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

2022-12-30 | Remissvar Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslagen utifrån de utgångspunkter vi har att ta hänsyn till.

FI avslutar analys av fondförvaltares värdering av sina innehav

Fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) behöver skyndsamt se över sina interna riktlinjer för värdering av mindre likvida tillgångar. FI har även identifierat olika risker i värderingen av vissa tillgångsslag, som vi kommer att analysera vidare. Med detta avslutar Finansinspektionen en analys av elva förvaltare på den svenska fondmarknaden.

FI har beslutat om nya och ändrade föreskrifter

2022-12-28 | Fond Nyheter Marknad

Finansinspektionens styrelse beslutade den 16 december om nya föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP). De nya föreskrifterna ställer krav på kunskap och kompetens hos fysiska personer som ger råd om PEPP-produkter och på PEPP-sparinstituts tillsynsrapportering. Samtidigt ändras sju befintliga föreskrifter så att de får hänvisningar till bestämmelser i de nya PEPP-föreskrifterna.

FI följer riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda

2022-12-27 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034.

FI avslutar undersökning av Infant Bacterial Therapeutics

FI har undersökt om Infant Bacterial Therapeutics har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisningar. Undersökningen resulterade i att FI förelägger bolaget att göra rättelse senast den 31 januari 2023.

Infant Bacterial Therapeutics föreläggs att göra rättelse

Finansinspektionen förelägger Infant Bacterial Therapeutics AB att senast den 31 januari 2023 offentliggöra bolagets årsredovisning för 2021 i XHTML-format och att samtidigt lämna in denna till Finansinspektionen via Finansinspektionens webbplats enligt de anvisningar som lämnas där vid varje tidpunkt.

FI följer riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter

2022-12-23 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter enligt kapitaltäckningsdirektivet.

Bli inte lurad i jul

2022-12-23 | Nyheter Konsumentskydd

Bedragarna tar inte julledigt

FI avslutar undersökning av Enquest

FI har undersökt om Enquest har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format. FI skriver av ärendet.

FI följer riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen

2022-12-23 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt värdepappersbolagsdirektivet.

FI positiv till kartläggning av undantag från amorteringsregler

Regeringen gav i dag Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur undantag från amorteringsreglerna fungerar i praktiken under de kommande vintermånaderna. FI ställer sig positiv till detta.

Ny tid för publicering av granskningar

2022-12-22 | Nyheter Om FI

Från och med 1 januari 2023 kommer FI att publicera information om nya eller avslutade granskningar kl. 8.00.

Remissvar: Bättre konsekvensutredningar

2022-12-22 | Regler Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag. FI vill dock föreslå ett förtydligande av promemorians skrivningar om effektberäkningar.

Ny förordning om hållbarhetsrelaterad information från kreditinstitut

2022-12-22 | Hållbarhet Nyheter Bank

Den 8 januari 2023 träder en ny förordning i kraft som reglerar hur vissa kreditinstitut ska lämna hållbarhetsrelaterad information i sina Pelare 3-rapporter.

FI avslutar undersökning av Länsförsäkringar Bank

Finansinspektionen har undersökt Länsförsäkringar Banks efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningen resulterade i en sanktion.

Asylsökande kan erbjudas begränsat utbud av banktjänster

Banker och kreditmarknadsföretag kan under vissa förutsättningar tillåtas att erbjuda asylsökande flyktingar ett begränsat utbud av tjänster i de fall identitetshandlingar saknas. Det slår Finansinspektionen fast i ett rättsligt ställningstagande i dag.

2022:1 Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster

I detta ställningstagande behandlar FI asylsökande flyktingars tillgång till finansiella tjänster i de fall då de asylsökande saknar identitetshandlingar. Ställningstagandet ersätter FI:s tidigare promemoria (FI dnr 16-2898).

EU-kommissionen publicerar frågor och svar om taxonomiförordningen

2022-12-22 | Hållbarhet Nyheter

EU-kommissionen har publicerat två utkast till frågor och svar om den delegerade förordningen (EU) 2021/2178 om upplysningar enligt taxonomin i hållbarhetsrapporter och den delegerade förordningen (EU) 2021/2139 om tekniska granskningskriterier för begränsning och anpassning till klimatförändringar.

Monsun får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Context Vision

2022-12-21 | Sanktioner

Monsun AS ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i ContextVision AB i till Finansinspektionen.

Remissvar: Polismyndighetens förslag till föreskrifter om uppgiftslämnande av finansiell information

2022-12-21 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker Polismyndighetens förslag till föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Veg of Lund

AA har handlat med aktier i bolaget Veg of Lund AB (publ) på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Varning för Fivestarpips och Royal Oak Investment

Finansinspektionen varnar för Fivestarpips och Royal Oak Investment som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Inget av dessa företag står under vår tillsyn.

FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av företagen i undersökningen, Taran Express Handelsbolag, begärt att avregistreras som betaltjänstleverantörer. FI avslutar därför undersökningen av det företaget.

Start för digitala ansökningar första kvartalet 2023

Från någon gång i februari eller mars 2023 kommer det att bli möjligt att börja ansöka om tillstånd från FI via en ny digital e-tjänst. Först ut är ledningsprövningar och ägarledningsprövningar. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

Uppdaterade frågor och svar om förordningen om gräsrotsfinansiering

2022-12-20 | Fintech Esma Nyheter

Den europeiska värdepappersmyndigheten Esma har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 (förordningen om gräsrotsfinansiering).

Störst risk för betalningsproblem hos så kallade snabblåneföretag

2022-12-20 | Nyheter Konsumentskydd

Var sjätte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut, tidigare kallade för snabblåneföretag, får inkassokrav. Och sett över alla långivare beviljades vart femte blancolån till en person som inte har några pengar kvar att leva för när alla månadens omkostnader har betalats. Givet den förväntade ekonomiska utvecklingen, med en hög inflation och högre räntor, kan den andelen öka till var tredje låntagare. Allt detta pekar på brister i kreditprövningarna. Det visar årets kartläggning av konsumtionslån som presenteras i dag.

Svenska konsumtionslån

Svenska hushåll lånar i hög utsträckning till bostadsköp. Men lån finansierar även delar av deras konsumtion. Konsumtionslånen har vuxit snabbt de senaste åren. Räknat i kronor består den största andelen av blancolån, det vill säga lån utan säkerhet. Sett till antalet är fakturor vanligast. Det visar Finansinspektionens (FI) kartläggning av nya konsumtionslån med data från 2021.

Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag får sanktionsavgift för sen flaggning

2022-12-16 | Sanktioner

Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Besqab AB (publ) överstigit en flaggningsgräns.

FI tillämpar riktlinjer om förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen och stresstester

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s reviderade riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) och stresstester för tillsynsändamål.

FI kartlägger hur försäkrings- och tjänstepensionsföretagen integrerar hållbarhet i företagsstyrningen

För att kunna bedöma hur försäkrings- och tjänstepensionsföretagen integrerar hållbarhet i företagsstyrningen kommer FI att skicka ut en enkät till företagen i början av 2023. Enkäten följer upp delar av den enkät som skickades 2020. Genom att delvis ställa motsvarande frågor kan FI även följa hur företagens arbete har utvecklats.